سرکار خانم فائزه علی اکبری

  • کارشناس ارشد آموزش و روانشناسی کودکان با نیاز های خاص
  • فرزند پروری
  • مشاوره درون فردی
  • روان درمانگر برای افراد دارای معلولیت