دکتر مرسا آذر

  • دکترا مدیریت آموزشی
  • مشاور تحصیلی، تسهیل‌گر مسیر شغلی
  • استاد دانشگاه