سرکار خانم بیتا مقدس

  • زوج درمانگر
  • خانواده درمانگر
  • درمانگر اختلالات جنسی
  • محقق در حوزه خود شناسی